oktan

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

16 września 2020

Przetwarzanie danych osobowych Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-606), przy ul. Hryniewieckiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081566.
  https://www.oktan-energy.pl/
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za
  pośrednictwem adresu e-mail: oktan@oktan-energy.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o. w szczególności:
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  – podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną;
  – obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:
  – podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
  – wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Administratorze, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  – prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w obszarze administrowanym, weryfikacji wiarygodności płatniczej.

  Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  – obsługującym nasze systemy teleinformatyczne;
  – realizującym zadania z zakresu kadr i finansów;
  – świadczącym usługi ochrony osób i mienia, pomoc prawną.
 • Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu i na odrębnej podstawie prawnej.
 • W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom i organom na ich uzasadnione żądanie.

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia lub wykonywania umowy lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o. będą przechowywane przez okres:
  – obowiązywania umowy;
  – do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
  – do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
 • Zapisy z monitoringu stosowanego na ternie administrowanym przez Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o. będą przechowywane przez okres 30 dni. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 • Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do jej danych osobowych;
  – prawo do sprostowania swoich danych;
  – prawo żądania usunięcia swoich danych;
  – prawo do przeniesienia swoich danych;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu;
  -prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawa wskazane w ust. 1 lit.a-f można realizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony
  danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem: oktan@oktan-energy.pl lub na adres siedziby Administratora.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.